کور باش بانو !!
نگاه که میکنی میگویند نخ داد ...

عبوس باش بانو !!
لبخند که میزنی میگویند پا داد...

لال باش بانو !!
حرف که میزنی میگویند جلوه فروخت ...

شاید دست از سرمان بردارند
شاید !! ....